הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית
בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, מובא בזאת לידיעת הציבור כי בפסק דינו, מיום 11.12.2023 (להלן: פסק הדין) בית המשפט המחוזי בירושלים (להלן: בית המשפט) אישר ונתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה אשר נחתם בין הצדדים במסגרת ת"צ 4859-05-18 בר אילן נ' נקודת שיווק וסחר בע"מ.
כללי
1. ביום 7.5.2018 הוגשה בקשת האישור בענייננו שבבסיסה הטענה לפיה הנתבעת, נקודת שיווק וסחר בע"מ (להלן: המשיבה), פעלה בניגוד להוראות סעיף 13 ד' לחוק הגנת הצרכן (להלן: חוק הגנת הצרכן), ולא ניתקה לקוחות שביקשו להתנתק משירותיה תוך שלושה ימי עסקים.
2. ביום 28.4.2021 אישר בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופטת גילה כנפי שטייניץ) את הבקשה שהוגשה לאישור התובענה כייצוגית (להלן: ההחלטה) כנגד נקודת שיווק וסחר בע"מ (ת"צ 14859-05-18 בר אילן נ' נקודת שיווק וסחר בע"מ).
3. המשיבה דחתה את טענות המבקשים וטענה, בין היתר, כי לא עמדה ללקוחותיה זכות להתנתק משירותיה תוך שלושה ימים מרגע פנייתם.
4. על אף האמור לעיל, העדיפו הצדדים על מנת לחסוך בזמן שיפוטי ומתוך רצון להיטיב עם חברי הקבוצה, לגבש ביניהם הסדר פשרה, מבלי שמי מן הצדדים מודה בטענות האחר.
תמצית הסדר הפשרה
5. הסדר הפשרה יחול על "כל לקוחות המשיבה שמסרו למשיבה הודעה על ביטול הסכם ההתקשרות והמשיבה המשיכה לחייבם בתשלום בגין שירותיה מעבר למועד הביטול הקבוע בסעיף 13 ד(ג) לחוק הגנת הצרכן, והכל בשבע השנים שקדמו להגשתה של בקשת האישור".
6. עיקרי הפשרה - המשיבה התחייבה להעניק פיצויים והטבות כמפורט להלן:
• המשיבה תפצה את הקבוצה בסך של 460,000 ₪ (כולל מע"מ).
• המשיבה תפרסם מודעה הקוראת ללקוחות עבר שלה, שלא נותקו מהשירות תוך שלושה ימים מרגע פנייתם, לפנות אל המשיבה (באופן מקוון באתר האינטרנט המשיבה - https://lottodeal.co.il/) כדי לקבל את הפיצוי המגיע להם.
• המודעה תפורסם בשלושה עיתונים, שניים בשפה העברית: "ישראל היום" ו"מעריב", ועיתון אחד בשפה הערבית: "אל סינארה". כמו כן יפורסם הסדר הפשרה גם באתר האינטרנט של המשיבה.
• המשיבה תשלח הודעה בנוסח המודעה שתפורסם ללקוחות העבר שלה וללקוחות חוזרים קיימים גם באמצעות דואר אלקטרוני (ככל שפרטים אלה מצויים ברישומיה).
• ככל שלאחר 18 חודשים מפרסום המודעות, ייוותרו כספי פיצויים (כנגזרת מהקושי לאתר את הקבוצה הנטענת), המשיבה תעביר את יתרת הפיצויים לקרן למימון תובענות ייצוגיות שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, תוך הנחיה כי יש להקצות את הכספים שיוותרו לגופים ועמותות שמעודדים מודעות לצרכנות נבונה.
• בנוסף, הוסכם כי המשיבה תערוך ריענון של נהליה לעובדיה כך שכל לקוחות המשיבה (קיימים וחדשים) יעודכנו באופן אקטיבי על אפשרותם לסיים את ההתקשרות עם המשיבה תוך שלושה ימי עסקים מרגע פנייתם.
7. אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט מהווה מעשה בית-דין בעניינים מושא התובענה ובקשת האישור כלפי כל חברי קבוצת התובעים המיוצגים (למעט כל מי שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה).
8. להסדר הפשרה לא הוגשו התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות ולא התקבלו בקשות ליציאה מהקבוצה לפי סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.
9. בית המשפט החליט בנסיבות המקרה שלא למנות בודק כמפורט בסעיפים 31-30 לפסק הדין.
10. המשיבה תשלם גמול למבקשים ושכר טרחה לבאי הכוח המייצגים כמפורט בסעיפים 36-32 לפסק הדין.
11. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור בנוסח הסדר הפשרה המלא (כפי שהוגש לאישור בית המשפט), יגברו הוראות הסדר הפשרה המלא.
12. הסכם הפשרה המלא עומד לעיון, בתיאום מראש, אצל ב"כ המבקשים, עו"ד עמירם טפירו. מען לפניות: "המגדל", דניאל פריש 3 תל אביב, טלפון: 03-6078888; פקס: 03-6078889.
13. תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט, והיא מתפרסמת על פי החלטתו. תוקף הסכם הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.
2022)